BAHÇEEVLİ HUKUK BÜROSU VEKÂLETNAME BİLGİLERİ

BAHÇEEVLİ HUKUK BÜROSU VEKÂLETNAME BİLGİLERİ

 

Av. Emin BAHÇEEVLİ

Mithatpaşa Vd. :60211474274

Adres  : Fevzi ÇAKMAK 2. Sok. No:27/10 Kızılay/ANKARA

VEKÂLETNAMEDE BULUNACAK ÖZEL YETKİLER

Ahzu kabz, sulh olmaya, ibra etmeye, her türlü ibranameleri imzalamaya,   Feragat, takipten feragat, davadan feragat, istinaftan feragat, temyizden feragat ve diğer kanun yollarından feragat,  Kabul, haciz fekki, ikrar, ibra,  Davanın ve/veya savunmanın kısmen veya tamamen ıslah edilmesi,  Yemin teklifi ve teklif olunan yeminin kabul veya reddi ile iadesi,  Konkordato teklifinin kabul veya reddi,  Dilekçe ve kararların tebliği ve tebellüğ edilmesi,  Yargılamanın iadesi davası açmak,  Tevkil, teşrik, azle,  Duruşmadan vareste tutulma talebinde bulunmaya,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre yapılabilecek her türlü usul işleminde Sözleşmenin 34. Maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yapılacak başvurularda bulunmaya ve başvurularda temsil etmeye,  Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmaya,  Tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’na başvuru yapmaya ve temsile,  Arabuluculuk, uzlaştırma, tahkim ve diğer alternatif çözüm yollarına başvuru yapmaya,  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında her türlü bilgi için başvuru ve takipte bulunmaya hakkı vardır.

Notlar :

  1. Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Şirket için vekâlet verilecekse şirketin yetkili müdürü gitmeli ve imza sirküleri ile şirket kaşesini yanında bulundurmalıdır. Şirketiniz için vekâletname vereceğiniz durumlarda ‘Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekâleten’ şeklinde vekâlet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekâlet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekalet çıkarmak zorunda kalmazsınız.
  3. Boşanma için ya da başkaca özel yetki gerektiren bir işlem için vekaletname verilecek ise, vekaletname verilmesinin sebebi (boşanma, nafaka, tanıma, tenfiz yahut, isim tashihi gibi) noterde belirtilmeli, bu yetkiler verilmeli ve noterliğe iki adet fotoğrafla gidilmelidir.
  4. Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler.