KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI

 

Bir taşınmazın, bir devlet kurumunca herhangi bir yasal dayanak olmadan taşınmaz üzerinde fiilen tasarrufta bulunması veya idari bir işlemle taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkından kaynaklı haklarını kullanmasının önüne geçmesi halinde kamulaştırmasız el atmadan bahsedebiliriz.

Taşınmazı üzerinde, herhangi bir yasal dayanak olmadan, bir devlet kurumu tarafından fiili tasarrufta bulunulan kişi tazminat alabilir mi?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, kamulaştırmasız el atamadan kaynaklanan tazminat davaları herkesçe bilinen davalardan değildir. Birçok insanın taşınmazı üzerinde bir devlet kurumunca fiili tasarrufta bulunulduğundan dahi haberi olmamaktadır.

Sizin ya da aile büyüklerinizin adına kayıtlı bir taşınmaz üzerinde bir devlet kurumu binası (okul, sağlık ocağı, kamu binası, yurt vb.) inşa edilmiş ve üzerinden seneler geçmiş olabilir. Bu binanın arsası üzerinde sizin ya da bir aile büyüğünüzün hissesi de bulunabilir. Bu durumda kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davası açmaya hakkınız doğmaktadır. Bizimle iletişime geçmeniz halinde bu husus hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kamulaştırmasız el atmada malikin başvurabileceği yollar hangileridir?

6487 sayılı 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenleme ile kamulaştırmasız el atmadan dolayı tazminat talep edildiğinde öncelikle ilgili idare ile uzlaşma yoluna gidilmesi esası dava şartı olarak düzenlenmiştir. Tazminat talepli dava açmadan önce idareye uzlaşma talebinde bulunulmalıdır. Eğer uzlaşma talebinde bulunulmadan tazminat davası ikame edilir ise dava şartı yokluğundan davanın reddiyle karşılaşılabilir.

İlgili idare uzlaşma talebine iki türlü yanıt verebilir. Olumlu yanıt vermesi halinde taşınmaz maliki ve varsa vekilini uzlaşma görüşmelerine çağırır. Daha sonra bedel belirleme işlemleri ile uzlaşma görüşmeleri devam edecektir.

İdarenin uzlaşmaya olumsuz yanıt vermesi veya müracaat tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bir yanıt vermemesi halinde uzlaşma sağlanamamış olur. Uzlaşmanın sağlanamadığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde kamulaştırmasız el atmadan doğan tazminat davası ikame edilmelidir. Burada süre idarenin olumsuz cevabının tebliğ alındığı veya hiçbir cevap verilmemesi halinde müracaatın üzerinden 6 ayın geçtiği gün itibari ile başlamaktadır. Üç aylık bu süre hak düşürücü niteliktedir. Davanın bu süre zarfında açılmaması halinde ileride kamulaştırmasız el atmaya maruz kalan yerle ilgili bir hak talebinde bulunmak mümkün olmayacaktır.

Davanın niteliği gereği, bu davanın yürütülmesinde bir avukattan hukuki yardım alınması faydanıza olacaktır.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.