SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ STAJ ÜCRETLERİ

Sağlık Meslek Lisesinden mezun olmuş ya da öğrenimine devam ederken, bir devlet hastanesi veyahut özel bir sağlık kuruluşunda zorunlu staj yapmış öğrencilerin, staj ücretlerinin ödenmediği durumlar karşımıza çıkabiliyor. Staj ücretleri kendilerine ödenmeyen öğrencilerin dava yoluyla staj ücretlerini alma hakkı var mı?

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin staj karşılığında alacağı ücret kanunla güvence altına alınmıştır:

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25.maddesinde; Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez.” denmektedir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere öğrencinin zorunlu staj yaptığı döneme ilişkin staj ücreti, kendisine ödenmek zorundadır.

Hastane ile öğrenci arasında ücret ödenmeyeceği konusunda bir yazılı anlaşma yapılmışsa durum ne olur?

Böyle bir sözleşme imzalanmış olsa dahi bu MK md. 2 gereğince dürüstlük kuralına aykırıdır. Kaldı ki 6098 sayılı TBK 420. Maddesi ibrayı sıkı şartlara bağlamıştır. İmzalanan herhangi bir ücret alacağının kalmayacağına dair sözleşmenin geçerli olabilmesi için; a) yazılılık şartı gerçekleşmiş olmalı, b) ibra tarihinin hizmet sözleşmesinin sona ermesinden başlayarak bir aylık süre sonrasına ilişkin olmalı, c) ibra konusu alacağı türü ve miktarı açıkça belirtilmiş olmalı, d) Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması gerekir.

Böyle bir hususun imzalanan sözleşmelerde söz konusu olmadığını düşünürsek, TBK hükümlerine göre böyle bir sözleşme imzalansa dahi kesin olarak hükümsüzdür. Dolayısıyla imzalanan sözleşme öğrencinin staj ücreti alacağını ortadan kaldırmaz.

Staj ücreti alacağı, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinin amir hükmü gereği kanuni ücret alacağıdır. Bu sebeple staj ücreti geriye dönük 5 yıllık zamanaşımı içinde tahsili mümkündür. Detaylı bilgi için Avukatlık ofisimizle iletişime geçmeniz gerekmektedir.